آئرو پوز : (2157 روز پیش-12:23)
Aeropause ...ادامه متن

 

آئروترمودینامیک : (2157 روز پیش-12:22)
aerothermo dynamic  ...ادامه متن

 

آئرودینامیک : (2157 روز پیش-12:22)
aerodynamics
...ادامه متن

 

آئرولیت : (2157 روز پیش-12:21)
 Aerolite
...ادامه متن

 

آئرومتر : (2157 روز پیش-12:21)
Aerometer 
...ادامه متن

 

آئوسن : (2157 روز پیش-10:34)
 

آب چال : (2157 روز پیش-10:19)
Waterhole 
...ادامه متن

 

آب سُرخه : (2164 روز پیش-19:12)
red tide/ red water
...ادامه متن

 

آب شیرین : (2164 روز پیش-19:07)


Fresh water ،
در  زمینی  شناسی ، آبی  که کمتر از 1000 میلی گر
...ادامه متن
 

آب کَند: (2164 روز پیش-19:05)
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه