اکتاو : (2038 روز پیش-18:04)
    به توالی ۷ نت به اضافه نت هشتمی که با نت اول هم نام باشد، اکتاو گفته می‌شود. مانند:  ۱- دو، ۲- ر، ۳- می‌، ۴- فا، ۵- سل، ۶- لا، ۷- سی، ۸- دو  .

<
...ادامه متن
 

باس سو اوستی ناتو: (1896 روز پیش-08:11)

Basso ostinato  باس یک  نواخت .  باس  پیوسته  :  ملزم  ، مقید  1-  باس اوستی ناتو اسامی دیگر  چون  باس  کنترن  b con
...ادامه متن

 

آ؛ِآوک ؛ او : (2149 روز پیش-16:11)
a .a.avec.au
...ادامه متن

 

آئروفون: (2157 روز پیش-14:39)
Aerophone
...ادامه متن

 

آبا تُوتا : (2149 روز پیش-16:10)
A battuta
.{bat- tou-ta}
...ادامه متن

 

آپوژیاتورا ( آپوجیاتورا): (2157 روز پیش-14:39)
 Appoggiatura  ...ادامه متن

 

آتنال : (2157 روز پیش-14:38)
 

آچیکاتورا ( آچیاکاترا): (2157 روز پیش-14:38)
Acciaccatura 
...ادامه متن

 

آداژیو: (2157 روز پیش-14:37)


Adagio ، قطعه
ای آرام  در موسیقی ، رقص باله دو نفری
.
...ادامه متن
 

آرانژمان: (2157 روز پیش-14:37)


  

Arrangement
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه