مِزبَر : (2203 روز پیش-17:13)

Pen ، قلم خامه تراشیده شده
...ادامه متن
 

مرکب قرمز یاقوقی : (2203 روز پیش-17:18)


Ruby ink , red ink
، سیاهی و مرکبی که در رنگ و درخشش به یاقوت مانندگی داشته باشد .
...ادامه متن

 

آبستره : (2121 روز پیش-13:34)

 obstract...ادامه متن

 

آپولونی - دیونوسی : (2162 روز پیش-15:11)
Appollonian-
Dionysian 
...ادامه متن

 

آتوناليته (2038 روز پیش-18:01)
 در فرهنگ لغت انگلیسی اضافه شده حرف a بر سر کلمه‌ای معنی فاقد چیزی بودن یا نداشتن را به آن واژه ایجاد می‌کند به عنوان نمونه مشهور که در فرهنگ فارسی هم شناخته شده است می‌توان
...ادامه متن
 

آدوکیزم : (2164 روز پیش-19:27)
 adhocism...ادامه متن

 

آرابسک ، اسلیمی : (2164 روز پیش-19:27)
Arabesque 
...ادامه متن

 

آرشه کشیدن : (2157 روز پیش-14:36)
 

آرکادیا : (2162 روز پیش-15:10)
 

آماده ها : (2164 روز پیش-19:24)
Ready made
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه