چا ئون ، خلیج : (2179 روز پیش-16:05)
Chaun bay
...ادامه متن

 

چائو ئان : (2179 روز پیش-16:09)
 

چائو پرایا : (2179 روز پیش-16:09)
Chaophraya
...ادامه متن

 

چائو پو: (2179 روز پیش-16:08)
Chauphu
...ادامه متن

 

چائو هو: (2179 روز پیش-16:08)
Chao-hu
...ادامه متن

 

چابکسر: (2179 روز پیش-16:05)
Chaboksar
...ادامه متن

 

چابهار ، خلیج : (2179 روز پیش-16:04)
Chabahar,
gulf of
...ادامه متن

 

چابهار : (2179 روز پیش-16:04)
Chabahar
...ادامه متن

 

چاپ چوبی : (1246 روز پیش-10:55)
چاپ چوبی در چین آغاز شد . این روش نخستین بار پیش از آنکه در دوره مسیحی نقوش روی پارچه حک شوند، به کار گرفته می شد . با این روش ، گام کوچکی در چ
...ادامه متن
 

چاپارال : (2179 روز پیش-16:03)
Chaparral
...ادامه متن

 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه