فُکاهه : (2107 روز پیش-15:52)

Humor/ humour ، در لغت  به معنی  شوخی  و مزاح است  و گفتار  و کردار  و  ظاهر  شوخی  آمیز  را گویند . انگیزه  خنده 
...ادامه متن

 

فُکاهه : (2177 روز پیش-18:08)
Humor/
humour
...ادامه متن

 

فابل : (2107 روز پیش-15:53)

 fabliau ، در اصطلاح  ادبیات  غرب   به حکایت های  کوتاه  ، مفرح  و منظومی  اطلاق  می شود  که بر وزن  هشت  هج
...ادامه متن

 

فابل : (2177 روز پیش-18:07)
 fabliau
...ادامه متن

 

فابیانیسم : (2157 روز پیش-14:19)
 fabianism ،  مسلک یک انجمن  سوسیالیستی که در سال 1884  به وسیله  گروه  کوچکی  از روشنفکران 
...ادامه متن
 

فاتالیسم : (2195 روز پیش-13:02)

 fatalism، سر نوشت گرایی .  1-  فلسفه  و نظریه کسانی  که متعقد هستند : «  سر نوشت
...ادامه متن

 

فاریزائیسم : (2179 روز پیش-16:53)
 pharisaism  ، ریا گرایی .   1-  قید  و وابستگی  بیش  از حد  در انجام  فرائض  دینی...ادامه متن
 

فاشیسم کلیسایی : (2113 روز پیش-16:05)
 clerico  fascism ، این واژه  برای  اشاره  به احزاب سیاسی  خود
...ادامه متن
 

فاکسیونالیسم : (2179 روز پیش-16:54)
factionalism ،  حزب گرایی .  فاکسیون  به معنای  حزب  است  و اصطلاح  ( فکشن )  را جورج  واشنگتن  در آغاز
...ادامه متن
 

فالانژ: (2157 روز پیش-14:19)
 falange 
(  phalange &n
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه