ذوات الاوتار : (2201 روز پیش-19:33)
Stringed instruments ،
به ساز های زهی - زخمه ای اطلاق میشود

.


...ادامه متن
 

ذوات الضرب : (2201 روز پیش-19:37)
Percussion instruments،
به ساز های ضربی ( کوبه ای) اطلاق میشود
.
 

ذوات النفخ : (2201 روز پیش-19:34)
Wind instruments ،
به ساز های بادی اطلاق میشود
.

...ادامه متن
 

ذهنیت : (2127 روز پیش-18:23)

s ubjectivism...ادامه متن

 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه