با سون: (1891 روز پیش-08:07)

 bassone، باسون  basson . 

 ساز  بادی  چوبی  با  قمیش  یا  زبانه  ی  دوبل  ،  وسعت 
...ادامه متن

 

با سو کانتانته : (1899 روز پیش-07:26)

Basso cantante، باس خوانا ، باس بلیغ  و رسا  . این اصطلاح  معمولا  برای  تک خوان  باس  که با  صدای  بلیغ  و رسا  قطعه ای 
...ادامه متن

 

بابا رامدیو: (2206 روز پیش-15:44)

سوامی رامدیو ملقب به بابا رامدیو از مردمی ترین اساتید یوگا در هند در مخالفت با گسترش فساد مالی در سیستم دولتی این کشور، اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرده است. وی از پیروان خود
...ادامه متن

 

بابیت : (2164 روز پیش-17:03)
 babbitt،  شخصی  از خود راضی  ،تازه  به دوران  رسیده  ، فخر  فروش  که از آرمان ها و برداشت  های 
...ادامه متن
 

باتوتا: (1889 روز پیش-08:13)
Battuta  ، ضربه  زدن ، کوبیدن ،  ضرب  شماری  ، محاسبه ی ضرب های  یک میزان ،  میزان هایی  که در موسیقی  محاسبه  می کنیم  و می  شماریم .
...ادامه متن
 

بادی پلیتیک ؛ هیات سیاسی ؛ جامعه سیاسی : (2113 روز پیش-16:07)
   body politic ،...ادامه متن
 

بادینری : (2149 روز پیش-16:07)
badinerie...ادامه متن

 

بارتیونو: (1905 روز پیش-08:05)
baritono،  باریتون . نوعی  صدای  انسان  (مرد)

 1-  باریتون  حدفاصل  صدای باس    basseو صدای  تنور tenor  است .

 

بارکارولا : (1921 روز پیش-10:03)
barcarol ، بارکارول  barcarolle یا  بار کارولا  آواز  قایق  رانان و نیزی   wenitiensآهنگسازانی نوعی موسیقی  که  شباهت  و نزدیکی  بسیار  ز
...ادامه متن
 

بارکد : (1241 روز پیش-14:39)

نقوش رایج و متداول به شکل خطوط عمودی که بر روی بسته بندنوعی حروف چاپی متداول که برای روزنامه ها طراحی شد این حرو
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه